OEL Group Homepage
Home About Osborne Engineering Our Services Devices Quality Jobs Downloads News Contact
Do pobrania

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Osborne Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że:

W ramach prowadzonej działalności przetwarza w szczególności dane osobowe:

 • kontrahentów (w przypadku osób fizycznych),
 • osób zgłoszonych, jako osoby do kontaktów przez kontrahentów.

Administrator zwraca się z prośbą o poinformowanie o treści niniejszej Informacji wszystkie osoby, które są lub będą w przyszłości osobami wyznaczonymi do kontaktu, w celu realizacji współpracy z Administratorem.

 • Administratorem danych osobowych jest Osborne Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Osborne Engineering Sp. z o.o., w tym doradcom, audytorom, przewoźnikom, firmom certyfikującym oraz innym firmom niezbędnym do realizacji zamówienia. Część Państwa Danych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, Spółka może udostępniać poza EOG, tj. Osborne Engineering LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Udostępnianie takie jest konieczne z racji powiązań łączących Spółkę i Osborne Engineering LLC (Spółka jest spółką-córką i należy do grupy przedsiębiorstw), a służy prawidłowemu gospodarowaniu zasobami, ocenie działalności gospodarczej, planowaniu rozwoju grupy i stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki. Udostępnianie odbywa się naturalnie z pełnym poszanowaniem Państwa praw i wolności a Spółka zapewniła należytą ochronę Państwa Danych Osobowych. 
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach:
  • w celu zawarcia i realizowania umowy z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO – w tym celu podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umowy,
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - w tym celu podanie danych jest obowiązkowe;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego m.in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, wysyłki informacji marketingowych i dokonywania analiz statystycznych i analizy działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
  • na podstawie Państwa zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić realizację czynności związanej z przetwarzaniem danych, na które odmówiono zgody.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy a po jej zakończeniu do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących przepisów i do chwili przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody – do momentu jej wycofania.
 • Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych np. poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres iod@oel-group.com.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem ochrony danych Administratora jest r. pr. Maja Sobocińska–Dura. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@oel-group.com.plPlease be advised that in order to meet the high data protection standards set out in the EU General Data Protection Regulation (GDPR), which entered into force on May 25, 2018, we have updated information regarding the protection of personal data of our Customers and suppliers. You can find more information about our practices in the area of personal data protection in Personal Data Protection Information available here.

If you receive e-mails for marketing purposes, at any time you have the right to object to the processing of your personal data for direct marketing purposes. You can exercise your right to object by informing us about this at the following e-mail address: iod@oel-group.com.pl.

In connection with the entry into force on 25 May 2018 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Osborne Engineering Sp. z o.o. with its headquarters in Wroclaw would like to inform you that:

as part of its operations, it processes, in particular, the personal data of:

 • contractors (in the case of natural persons),
 • persons appointed as contact persons by contractors.

As per the Controller's request, please inform about the content of this Message all current or future contact persons in order to implement the cooperation with the Controller.

 • The personal data Controller is Osborne Engineering Sp. z o.o. with its registered office in Wroclaw,
 • Your personal data may be transferred to entities who cooperate with Osborne Engineering Sp. z o.o., including advisers, auditors, carriers, certification companies, and other companies whose cooperation is necessary for order implementation purposes. Some of your personal data, including your name, e-mail address and telephone number, may be transferred by the Company outside of the EEA, in particular to Osborne Engineering LLC with its registered office in the United Arab Emirates. Such transfer is necessary due to the connection between the Company and Osborne Engineering LLC (the Company is its subsidiary and belongs to a group of companies) and has for its purpose appropriate management of resources, business assessment, and planning the development of the Group; thus, it is a legitimate interest of the Company. Of course, all Personal Data is transferred with full respect for your rights and freedoms, and the Company has ensured its adequate protection.
 • The Personal Data can be processed for a variety of purposes:
  • in order to conclude and implement the agreement with the Controller based on art. 6 sec. 1 item of the GDPR—providing personal data is not obligatory in this case, however, the refusal to providing them makes it impossible to conclude and implement the agreement;
  • for the purpose of fulfilling the Controller's legal obligations under generally applicable provisions of law, including in particular accounting and tax regulations specified in art. 6 sec. 1 item c) of the GDPR—providing personal data for this purpose is obligatory;
  • in order to execute the Controller's legitimate interests, such as determining or pursuing claims or defending themselves against claims, sending marketing information, performing statistical analyses and analysing the Controller's activities of the—pursuant to art. 6 sec. 1 item f) of the GDPR;
  • based on your consent—pursuant to art. 6 sec. 1 item a) of the GDPR. Granting your consent is voluntary, however, your refusal thereof may prevent the performance of data processing activities for which the consent has not been granted.
 • Your Personal Data will be processed for the time of the duration of the agreement, and after its termination—as long as required under the applicable provisions of law and until the expiration of claims; if the processing is based on your consent—until it has been withdrawn.
 • Please be advised that you have the right to request from the Controller access to your Personal Data, its rectification, deletion, processing and transfer, as well as the right to object to their processing.
 • You can withdraw your consent to the processing of data at any time, e.g. by sending an appropriate message to iod@oel-group.com.pl The withdrawal of consent does not affect the legal status of any processing which took place based on your consent prior to its withdrawal.
 • Your Personal Data will not be used for automated decision making, including profiling.
 • You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of Personal Data.

Controller's Data Protection Supervisor is Maja Sobocińska–Dura - Legal Counsel. In order to be provided with additional information regarding the processing of your Personal Data by the Controller, please contact the Controller's Data Protection Supervisor at: iod@oel-group.com.pl.

  About Us
© Osborne Engineering Ltd 2008-2018 All Rights Reserved

Site by Komodo

W3C - XHTML 1.0 - Valid    W3C - CSS - Valid
Osborne Engineering Sp. z o.o. ul. Rogowska 117a 54-440 Wrocław Poland

Tel: (+48) 71/795 50 00 Fax: (+48) 71/796 31 77 | info@oel-group.com.pl